Generalforsamling d. 25. juni 2016

1. Valg af Dirigent:

Ditlev Nissen, enstemmigt uden andre forslåede kandidater.

2. Valg af tre stemmetællere:

Hans og Ellen Birgitte og Jannie valgt uden andre opstillede kandidater.

3. Beretning af formand:

Først blev haveforeningens HF-vennelysts historie gennemgået, da der ofte tales om at danskerne mangler historisk bevidsthed, hvorfor den nu videregives på skrift. Afslutningsvis blev det pointeret fra formanden, at vi nu må se fremad og bestemme os for hvilken kolonihaveforening vi ønsker os i fremtiden. Beretning gennemgået og afsked med formand, Anne Marie, med tildelt gavekurv, specielt sås glæden ved lakridspiberne, og en stor applaus af de fremmødte, som tak for en god indsats gennem årene. 

Debat vedr. beretningen:

Kim, Elisabethvej 3: Påbegyndelse af nyt hus, men først når reglerne er på skrift. Hvad er de gældende regler? Formanden: Anbefalet fremgangsmåde angivet af grundejer, er man i tvivl, så spørg kommunen. Jacob, Elisabeth vej nr. 8: Påpeger for de forsamlede de nuværende gældende regler. Dertil en anekdote vedr. højde og forældede skel regler.

Formanden: Opgivede forslag 6, ikke vil blive drøftet på mødet, men et udvalg skal nedsættes for at skabe klarhed om gældende regler på området, samt skabe overblik over foreningens holdning.

Mogens Møller: Påpeger at kommunen overordnet angiver reglerne for området, heriblandt at vi har en maksimal bebyggelses procent på 10%,sammenlignet med andre foreninger, som har 15%. Kommuneplanen der beskriver disse forholder; plan 216, gældende 2009 til 2021.

Egon: Påpeger problemer med højden af koloniens havehuse.

Erik: Påpeger at højden af husene til kip er blevet kontrolleret før, grundet en banko klub der skulle kunne se vejen fra Køge når de skulle spille (Anekdote)?

Beretningen er fuldtalligt vedtaget, applaus!

4. Regnskab ved kasséren:

Kort beretning fra kasseren:

Spændende og lærerigt. Stort arbejde med opsamling og oprydning i papirene og adresserne. Økonomien ser god ud, og egenkapitalen stiger stødt! Desuden er der handlet 9 haver siden sidste generalforsamling

Overordnet gennemgang af de økonomiske nøgletal.

Bemærkninger fra kasséren:

Et tab på 1500 kr. grundet manglende penge kasse – beklageligt, men den nuværende kassér understreger at det ikke vil ske igen med ham ved roret.

- Applaus for godt arbejde.

Bemærkninger fra deltagere:

Flemming Vagner:

Påpeger at han ikke har fået udleveret regnskabet. Der opstår tumult i forsamlingen da flere ikke har modtaget den – nu udleveret og roen har igen sænket sig over HF-Vennelyst.

Pia:

Kan man få regnskabet inden generalforsamlingen?

Kasseren:

Den vil blive sendt ud i fremtiden, men kun garanteret under den nuværende kassér. 

Regnskabet er godkendt uden bemærkninger.

5. Indkommende forslag:

Bonus forslag, stillet af formanden, Forslag vedrørende tidsfrist for forslag til generalforsamlingen:

Dato ikke fast, men udgangspunktet er at alle forslag fremsættes samlet. Da indkaldelsen skal sendes ud tre uger før, er bl.a. d. 1. juni ikke en acceptabel dato.

Følgende blev sat til afstemning:

15 maj som ny sidste frist for forslag som skal debatteres til generalforsamlingen.

Vedtaget, dog ikke fuldtalligt, en har ikke afgivet stemme.

Forslag 1:

At gøre en uskreven regel skreven:

"Motorkøretøjer over 3500kg må ikke køre længere end til containerne. Her skal de læsse af og transporten af læsset skal herefter ske med mindre køretøjer. Hvis man ikke mener læsset kan transporteres med køretøjer mindre end 3500kg kontaktes bestyrelsen, som så er behjælpelig med at finde en alternativ løsning." 

Forslagsstiller ikke selv tilstede, Jakob overtager:

Der begrundes at vejende ikke kan tåle motorkøretøjer på over 3500 kg.

Debat:

Erik:

Bakker Jakob op om forslaget, da de tunge køretøjer ødelægger omgivelserne. Han påpeger at der er en plads, hvor byggematerialer kan henstilles og afhentes i løbet af den følgende dag.

Hans:

Støtter ikke forslaget, da han mener at det vil begrænse folk i at transportere materiale til deres grunde på en nem måde.

Jytte:

Påpeger at dem der fik bjælkehuset var meget kede af det, og at de beklager meget for den gene det måtte have påført haveforeningens beboere. De var ikke selv tilstede på mødet, men på ferie.

Loke:

Spørger hvordan et køretøj på over 3500 genkendes. Desuden spørges der hvad forskellen på vejene er. Det konkluderes at vejene er forskellige.

Poul:

Påpeger at eks. Gasleverandøren vejer mere og at en bilist med BE kørekort kan læsse køretøjet op til 7200 kg, hvorfor en sådan regel er dårligt skruet sammen.

Søren:

Påpeger en ændring i forslaget fra, ”at bestyrtelsen vil finde en løsning” til ”vil forsøge..”

Anita

Påpeger at bredden er vigtigere end vægten for at beskytte hækkene.

Jesper:

Forlængelse af Anita og Poul. Påpeger at hans bil som udgangspunkt kan være i strid med reglerne.

Elisabeth:

Forslag om at det beregnes på akseltryk og ikke samlet vægt.

Per:

Anekdote vedr. konstruktion af vej.

Mogens:

(Forslag) Placering af ansvaret når store køretøjer gør skade på haveforeningens inventar

Anita:

Forslår flytning af alle hække, de bør rykkes tilbage grundet brandfare.

Erik:

Påpeger umuligheden af at ændre hække, og at brandvæsnet vil finde vej til branden igennem hækkene, om nødvendigt.

Hans(ankervej 8):

Påpeger at længden af køretøjet er vigtig for at undgå materiel skade.

Ændringsforslag:

1) Bestyrelsen vil forsøge at finde en løsning snarere end at bestyrelsen ”garanterer” at finde en løsning

2) Kun skele på højde, længde og brede af køretøjet og ikke vægt.

Vedtaget, dog ikke fuldtalligt, 5 stemte blankt og en stemte imod.

Note: 1) der forefindes ikke et skilt i Vennelyst som beskriver dette forhold. 2) det blev understreget flere gange at dette forslag ikke var specifikt rettet mod scenariet med bjælkehuset, men en mere overordnet henstilling.

Forslag 2:

Omdeling og udlevering af reviderede regler:

Der omdeles en revideret udgave af skriftet "Kære nye medlem af foreningen", hvori det også fremgår, at der ikke må køres med køretøjer over 3500 kg, at hastighedsbegrænsningen på 10 km/t skal overholdes, at vi slukker de motoriserede redskaber søndag fra kl. 12  og - at nye medlemmer meget gerne må læse om øvrige love og regler på hjemmesiden: http://www.hf-vennelyst.dk/36497610  
Skriftet skal altid udleveres til ethvert nyt medlem af haveforeningen.

Per:

Gennemgang af forslaget, og påpeger/understreger yderligere vigtigheden af at overholde fartgrænsen på 10 km/t. 

Henkastes, men der henstilles til at reglerne overholdes.

Forslag 3:

Foreningen har to revisorer og to suppleanter. Revisorer og revisorsuppleant vælges for to år af gangen.

Hans:

Gennemgang af forslaget og påpeger yderligere, at der har været 2 revisorer og suppleanter på skift, lige/ulige år, i alle foreninger han har været medlem af.

Pia, Elisabeth vej 14:

Spørger om uddybelse af reglerne – de blev gennemgået. Pia er revisor, og har aldrig hørt om denne regel før?

Der blev ikke foretaget en afstemning, da de nuværende regler, som er gældende for foreningen, allerede dækker forslagets indhold. Derfor skal der ifølge gældende regler vælges en ekstra revisor og suppleant til lige år på den igangværende generalforsamling.

Forslag 4:

Til ordensregler:

Hegn mod vej skal være levende hegn/hæk, højst 1,7 meter høje, eller lave stakitter højst 0,9 meter høje. Mellem de enkelte haver aftaler havelejerne indbyrdes hvordan adskillelse skal være.

Anne Marie:

Gennemgang af forslaget.

Per:

Synes at det er for lavt for et levende hegn?

Jacob:

Påpeger at dette allerede er gældende i de nuværende regler, dertil pointeres det at det ikke udelukkende specificere at det skal være levende hegn.

Mads:

Påpeget at det er svært at være privat i haven, hvis højden på det levende hegn maksimalt kan være 170 cm?

Flemming Vagner:

Spørger om træer indgår som levende høj, eks. 3 meter? - konklusion udeblevet, men småsnak i krogene

Lene:

Behøver vi en angivet højde?

Ellen Birgitte:

Påpeger at det bør understreges i et sådant forslag, at det kun er grønne hegn, som ikke behøves at være underlagt en maksimal højde.

Mogens:

Påpeger at der skal være en maksimalt højde. Dertil bør det være muligt at stille flethegn op, for at dække for huller i hækken, hvis den er skadet, eller hvis en nyt grønt hegn anlægges og når en acceptabel størrelse.

Mads:

Mere selvbestemmelse og henstiller til at vi har så få regler som muligt?

Forslag henkastes. Skal reformuleres af sommerens åbne udvalg.

Forslag 5:

"Lejeren kan, efter aftale med sine naboer, etablere hold af høns eller andre fugle. Det er ikke tilladt at holde hane og fugleholdet må ikke være til gene for omgivelserne, hverken i form af lugt eller støj."

Lene Hansen:

Gennemgang af forslaget.

Erik (Maler)

Meget bekymret for rotter.

Søren:

Også bekymret for rotter, men påpeger at man kan tage mange forholdsregler.

Janni:

Påpeger at det ikke kun er haner som larmer, men at høns også kan være til stor gene for naboer.

Hans:

Påpeger at der har været høns før og at rotterne var et stort problem!

Jakob:

Påpeger at man som udgangspunkt har lov til at have høns i parcelhus kvartere, hvorfor det også burde at være det i have foreningen.

Ellen Birgitte:

Der mangler klarhed om hvilke naboer man skal have accept af, for at kunne holde høns? - Hvor langt ud skal man spørge? Er det to matrikler væk mm?

Mogens:

Påpeger at der er sket meget indenfor området, og at vi bør prøve det.

Per:

Påpeger at foreningens katte bliver svære at holde væk.

Paul:

Påpeger at der skal være store foranstaltninger, for at kunne holde ræve og lignende væk.

Daniel:

Påpeger den overordnede problemstilling med høns og rotter. Ydermere påpeges det, at vi allerede har et rotte problem, så det vil utvivlsomt kunne gøre situationen værre.

Forkastet, afstemningen blev foretaget anonym. 42 – 32 imod forslaget (2 stemmer for meget).

Yderligere noter:

  • Afstemning er ugyldig grundet for mange stemmesedler indleveret, dog var der et forholdsvist stort flertal for at forslaget bliver forkastet.
  • Forslag forkastet, kan stilles igen næste år.

Forslag 6:

Nybygninger til beboelse må ikke opføres nærmere end 2,5 meter fra skel.
For andre typer bygninger, henvises til bygningsreglementet vedr. Garager, carporte og lignende mindre bygninger."

Forslaget henkastes, men skal diskuteres yderligere i løbet af sommeren af sommer-udvalget. Ydermere henstilles der til, at det er et åbent udvalg. Bestyrelsen er togholder på dette.

6. Valg til bestyrelsen

Valg af formand:

Kandidater til posten: Anita, tidligere formand i en forening og har lyst og mod på at varetage . Per, har erfaring fra bestyrelsen samt kender alle og er her hele sommeren.

Kampvalg!!! 46 – 24 og 2 blanke – Per valgt!

Valg af bestyrelsesmedlem:

Kandidater til posten: Anita og Poul.

Kampvalg!!! 34 – 28 og 4 blanke – Anita valgt.

Valg af suppleant:

Lars fra Krogen, genvalgt.

7. Valg af revision

Valg af en revisor:

Anne Marie valgt til revisor – valgt lige år.

Valg af revisor suppleant

Pia, Elisabeth vej nr. 14 – valgt, lige år

8. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr

Ingen ændringer

9. Budget

Budget vedtaget.

10. Nedsættelse af festudvalg

Frivillig udvalgsdeltagere: Janni, Hans, Daniel,  Elif, Kat (Elisabethvej 5)

11. Eventuelt:

Flemming Vagner:

Referat sendes per mail, både digitalt og sort på hvidt.

Elif:

Oprensning af sø.

Jacob:

Kontakt eventuelt kommunen/naturvejleder for at få startet processen.

Per:

Drænrøret er for lavt, søen kan ikke fyldes med vand før dette ændres.

Jørgen:

Spejl op ved udgangen til haveforeningen.

Generalforsamling afsluttet klokken 13:40 under stor applaus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referatet er godkendt af:

 

 

 

_____________________________________

Dirigent, Ditlev Nissen

 

 

 

_____________________________________

Referent, Daniel N. Urup