Referat HF-Vennelyst Generalforsamling d. 17. juni 2017

Generalforsamlingen startede planmæssigt klokken 11:03, med over 1/3 af foreningens medlemmer tilstede. Generalforsamlingen sluttede klokken 14:19.

1. Valg af dirigent
Ditlev Nissen valgt, enstemmigt uden modkandidater.

2. Valg af tre stemmetællere
Tre frivillige blev valgt: Kim, Hans og Henrik.

3. Beretning ved formanden

Anita, den konstituerende formand, ønsker alle nye havelejere velkommen i haveforeningen - 7 nye er det blevet til det seneste år. Der gives en stor tak til de frivillige, specielt Hans, som hver dag holder åbent i fælleshuset. Der er afholdt flere bestyrelsesmøder i løbet af året, men med et moderat afkast i forhold til det foregående år. Anita understreger 40 års kontrakten og udmatrikuleringen af vores haveforening som store bedrifter i den foregående periode. Dette betyder, at haveforeningen og/eller hus kan sælges separat, hvor vi, haveforeningen, har forkøbsret til grunden, hvor vi er placeret. Desuden er vi per definition blevet en varig kolonihaveforening som følge af udmatrikuleringen!

Formanden beretter, at bestyrelsen ikke har været synlig det seneste års tid. Formanden gør opmærksom på, at bestyrtelsen har tavshedspligt, hvorfor noget af dets arbejde ikke kan offentliggøres. Der er sket forbedringer i forhold til misvedligeholdte haver. Det er formandens holdning, at alt ikke skal være snorlige og at der skal være plads til diversitet i haveforeningen. Dog skal eksempelvis træer holdes nede så de ikke udgør en fare for de omkringliggende grunde eller skygger for naboer. Ejerne af problematiske have er blevet kontaktet og arbejdet er påbegyndt, men ikke afsluttet. Formanden pointere, at hvis folk har problemer med at holde haverne grundet sygdom mm., så bør de kontakte bestyrelsen, så der evt. kan findes en løsning, såsom en hjælpende hånd. Opråb: hvis nogen har fået en notits, så vær opmærksom på at få gjort noget ved det beskrevne problem.

Udbredelse af haveforeningsrelevante informationer: 8 haver er ikke på mail-listen, og de opfordres til at kontakte formanden, så de evt. kan få en sms vedr. relevante informationer. Nogen medlemmer får nyhedsbrevet per brev. Det koster 400,- kr. om året at sende breve ud, hvilket er prioriteret for at opnå en større information vedr. haveforeningen. Bestyrelsen er opmærksom på, at ikke alle medlemmer har IT.

Rotter: Opdatering på rotteproblemerne - de er stadig massivt til stede i foreningen. Mulige løsninger: Man bør kontakte kommunen, når man har set en rotte. Man kan også kollektivt kontakte kommunen, for at opnå en mere effektiv bekæmpelse. Hvis der skal ske en kollektiv rottebekæmpelse, vil det koste ca. 10.000 kr. om året i minimum tre år. Denne udgift kan dog undgås ved, at hver ejer kontakter kommunen, når en rotte er observeret. Derudover bør der foretages en stor fælles indsats, hvor der på ingen måde graves køkkenaffald mm. ned i haverne. Der er fordele og ulemper ved begge metoder, snakken forsættes under evt..

Det har vist sig, at ikke alle får betalt havelejen og/eller kontingent til tiden. Det er meget vigtigt at dette blive gjort til tiden for at undgå konflikter med grundejeren.

Ydermere gøres der opmærksomt på, at der er en hastighedsbegrænsning på 10 km/t. Der opfordres til at dette overholdes.

Det er planlagt, at bestyrelsen opsætter en postkasse for at skabe en nem kommunikationsvej for

foreningens medlemmer. Formanden beretter, at hun til tider synes, at det er rigtig “øv” at være her nede. Det er vigtigt, at vi acceptere hinanden og holder en god stemning. Vi bør være bedre til at tage kontakt direkte til naboerne, vi er voksne mennesker og vi bør kunne se vores naboer i øjnene. Det er formandens personlige holdning og det står helt for egen regning.

Debat vedr. beretningen:
Bjørn: Hvis dialog ikke fungerer, skal man kontakte bestyrelsen. Formanden: Vi skal forsøge at nedbringe rygter i haveforeningen.

Flemming: Hvor opsættes postkassen? Svar: Ved fælleshuset. 4. Information fra de nedsatte udvalg

Nye indput til følgende udvalg er nedført i referatet og det enkelte udvalg kan bearbejde dem herfra.

4.1. Spejl/Skilteudvalg

Medlemmer af udvalget som præsenterer, Jørgen og Per: Kommunen vil ikke sætte et spejle op og vi må ikke selv investere i sådanne spejle. Begrundelse: Sol blænder forbipasserende bilister.

Kim, Elisabethvej 16: Er det lettere at få tilgivelse en tilladelse? Jo, det er muligt, men vi skal være opmærksomme på, at vi vil være ansvarlige for eventuelle ulykker. Andre deltagere på generalforsamlingen mener, at det er en dårlig løsning selv at montere spejle.

Maria: Kan man gøre hækken lavere ved udkørslen? Ja det er muligt, men de plantede hække er lovligt placerede, men man bør kontakte ejerene

Søren, Kajsvej 1: Kan man få nedsat hastigheden ved udkørslen og evt. få opsat et skilt vedr. farlig udkørsel?

Tage, Ankervej 5: Tinglyste oversigtsforhold? Det må der også være gældende her.
Vivi: Boet her i 20 år, men har altid savnet et skilt, hvor der står Vennelyst? Der mangler et skilt der gør

klart opmærksom på vores tilstedeværelse.
Erik: Alle skilte er blevet påkørt af lastbiler mm..
Hans:
Hvis vi skilter – vil der er også komme ubudne gæster? Beretningen er fuldtalligt vedtaget, applaus!

4.2. Byggeudvalg/Vandudvalg

Medlemmer af udvalget som præsenterer, Anita: Der er ikke så meget nyt, når vi har noget vil det blive meldt ud.

4.3. Hæk og Hegn

Medlemmer af udvalget som præsentere, Elisabeth: Udkast sendt til bestyrelsen, men det vides ikke om det er modtaget? Forslag modtaget skriftligt (ikke digitalt). De bør bringes op I bestyrelsen til behandling?

5. Regnskab ved kasseren:

Søren undskylder for ikke at få angivet hvor og hvornår penge skal indbetales. Dette har skabt forvirring, men det vil der være rettet op på næste år. Opråb: HUSK Have nr. ved indbetaling!
Det blev lovet sidste år, at regnskabet ville blive udsendt ved indkaldelse, men budgettet blev ikke

vedhæftet i sammen ombæring. Budgettet er blevet udleveret fysisk på mødet, der forefindes dog ikke en kopi til alle.

Søren: Balancen står forkert, det er ikke 2015.
Flemming: Påpeger en manglende underskrift på regnskabet.
Søren: Det går godt og der er ikke noget at være bekymret for.
Lone: Beløb til periodisering benyttes til? Søren: El-penge mm. til grundejeren. Regnskabet er godkendt! Applaus

Elisabeth: Budget spørgsmål - der går for lidt ind på budget kontoen, nogen mangler at indbetale kontingent? Det bliver undersøgt nærmere og der bliver rettet op på problemet? Der er blevet indbetalt for meget i 2015, hvilket har givet en fejl i 2016 på grund af at forkerte tal er overført.

6. Indkomne forslag

6.1. Vedtægts ændring (se indkaldelse)

Søren forelægger forslaget. Lone: God ide!

Forslaget vedtaget! Ingen imod.
6.2. Vedtægts ændring (se indkaldelse)

Søren forelægger forslaget.

Flemming: Synes at det er et godt forslag.

Forslaget vedtaget! Ingen imod.

6.3. Vedtægts ændring (se indkaldelse)

Søren forelægger forslaget.
Erik:
Er godkendt men ikke nedskrevet i vedtægterne.

Anne Marie: De nye vedtægter er gældende, så en afstemning er nødvendig! Forslaget vedtaget! Ingen imod.

6.4. Forslag fra medlemmerne
6.4.1. Hjertestarter
Jytte forelægger forslaget: Priser undersøgt og der vil være en engangsomkostning for erhvervelse samt en vedligeholdelsesomkostning af hjertestarteren.

Kim: Prisen er ca. 10.000 – 15.000 kr. i anskaffelse + vedligehold. Ved kontakt til salgssted blev han informeret om, at en hjertestarter er en luksus og ikke en nødvendighed. Aktiv førstehjælp er det primære førstehjælpsredskab. Personlig holdning: Stor udgift som vil gøre lidt gavn.

Jakob, Elisabethvej 8: Synes også det er en ekstra ting man har. Men henviser til at vi bør kontakte TrygFonden for et sponsorat til en enhed?

Erik: TrygFonden er kontaktet: Vi skal selv betale? Men de koster 9000+. Dog har Erik ikke forespurgt sponsorat?

Lone: Vi kan undersøge om der er en hjertestarter i nærheden? Synes at en hjertestarter er uundværlig og nem at bruge. (Personlig mening)

Lars: Gør opmærksom på at en hjertestarter skal være i brug inden for 2 minutter ellers har den ingen effekt. Det bliver påpeget af Lone at Lars ikke skal bagatellisere problemet.

Frederik: Hvis man har en hjertestarter, bliver man en del af et beredskab. Derved får vi ansvar for at levere hjertestarteren til vores nærområde.

Anita: Det er et godt forslag, kan vi være medlem af Falck e.l. for abm. aftaler der vil gøre det en billigere løsning? Ingen har undersøgt muligheden.

Birte: Påpeger at det er falsk tryghed med en hjertestarter.

Merethe, Grethesvej 1: Skal der evt. nedsættes et udvalg som laver et forslag til næste generalforsamling?

Per: Forslag om førstehjælpskursus til hele foreningen.

Anita: Det er for alvorligt at afvise for hurtigt, så synes at vi skal undersøge mulighederne nærmere.

Erik: TrykFonden vil ikke betale, vi er for få.
Flemming: Kan den tåle dårligt vejr, frost mm: Søren: Nej, den skal have strøm året rundt.

Forslag:

Der nedsættes et udvalg til undersøgelse af problemstillingen.

Medlemmer: Bestyrelsen – Søren driver.

- Det er ikke vedtaget at købe en hjertestarter og beslutning er udskudt til næste år. 6.4.2. Flaskecontainer

Lone forelægger.

Erik: Har undersøgt mulighederne. 500 kr. per tømning.

John, Petersvej 9: Synes det er fornuftigt at sortere, hvilket gør det andet affald billigere at komme af med?

Anita: Mange penge at bruge når det er let at slippe af med. Måske naboerne kan hjælpe?

Henrik: Det bør ikke være et problem, kan man fragte det her ned kan man også få det hjem?

Lone: Glas kan købes lokalt men skal afleveres i København.

Ellen-Birgitte: Glas kan ikke afleveres i Køge, så det er meget besværlig.

Charlotte, Kajsvej 1: Alle på hendes vej kan sætte glas i en kasse ved hende, så skal hun nok tømme den. Samme er gældende for Elisabeth vej 3. Lars, Krogen 9 er samme.

Marie: Foreslår en opsætning af liste hvor glas kan henstilles.

Birte: Er der ikke flaskecontainere ved Kvickly mm? Mange mener at der ikke er?
Forslag henkastes, med 2 stemmer for. Der opsættes en liste med frivillige, hvor glas fra lokalområdet

kan henstilles.
6.4.3. Kontingent nedsættelse

Egon forelægger.

Elisabeth.: Hvis det bliver nødvendigt kan vi altid sætte kontingentet op igen.

Erik: Det blev sat op grundet ukendte udgifter, containere mm.

Lene: Ro på husleje, kan vi etablere bad mm.?

Kim: Hvad siger kasseren til det? Kasseren går fuldt ind for nedsættelsen, økonomien kan nemt bære det.

Jytte: Hvem skal holde baderum rent mm?

Baderumssnakken henlagt – dette er inkluderet i Vandudvalget.

Forslaget vedtaget! Ingen imod.

6.4.4. Græsslåning tillades søn- og helligdage mellem kl. 8.00 og 18.00

Jannie: Fremlægger forslaget.
Elisabeth:
Det er pragtfuldt at søndag efter 12 er der ro – Elisabeth nyder roen. Hvis man kun kan slå græs

søndag efter 12.00 bør man måske ikke have en kolonihave.

Lars: Synes at det er et meget lille tidsrum på en hel uge hvor der skal være fred.

Jakob: Påpeger at der er mange muligheder uden motor.

Kim: Synes at det er et godt forslag for dem med lidt tid, så man ikke er tvunget til at ødelægge sin græsslåmaskine grundet vådt græs mm.

Per: Synes at folk godt kan nå at slå græsset søndag formiddag hvis det har regnet lørdag. Ellen-Birgitte: Vil være meget ked af at undvære det ene tidspunkt om ugen uden støj. Merethe, Grethesvej 1: Kan man definere tidspunkter hvor græsset må slås søndag efter 12? Anita: For at imødekomme forslaget, kan man udvide tidsrummet til klokken 14.00.

Jannie: Modificerer forslaget: udvide søndage fra 8-12 til 8-14.

Første afstemning: Omafstemning grundet tæt løb.
Anden afstemning: 30-34 for, igen er afstemningen for tæt.
Tredje afstemning:
38-36, forslaget nedstemt ved anonym skriftlig afstemning, da der skal være mere end 2/3 stemmer for, ved vedtægtsændringer.

6.4.5. Lovliggørelse af brændeovne

Anita: Fremlægger forslaget. Specielt understreger hun at alt skal foregå 100% lovligt og kun begrænset af vores vedtægter.
Forslaget blev voteret i et alternativt pædagogisk forum og er derfor ikke ført til referat.
Primære argumenter for: God varmekilde, CO-2 Neutral, lav forurening, bedre indeklima end de mobile gasovne samt gasflaske kan eksplodere.

Primlre argumenter imod: Farlig udledning af partikler, røggener for naboer, rotter og mus i brændestakke samt eksisterende gas alternativer, som giver bedre indeklima.

Forslag henkastes, med 32 stemmer for og 38 imod.

7. Valg til bestyrelsen
7.1. Valg af formand
Kandidater til posten: Lars, Petersvej 2, ingen modkandidater. Lars valgt.

7.2. Valg af kassér
Kandidater til posten: Søren modtager genvalg, ingen modkandidater. Søren genvalgt.

7.3. Valg af bestyrelsesmedlem
Kandidater til posten: Erik, Annasvej 4, modtager genvalg, ingen modkandidater. Erik genvalgt.

7.4. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Kandidater til posten: Lars, Krogen 1, modtager genvalg, ingen modkandidater. Lars genvalgt.

8. Valg til revision

Valg af en revisor: Anne Marie – Petersvej 3, modtager genvalg, Anne Marie genvalgt. (Klap Klap) Valg af revisor suppleant: Jannie – Kajsvej 2, modtager genvalg, Jannie genvalgt. (Klap Klap)

9. Fastsættelse af indmeldelses gebyr Fortsætter som før.

10. Nedsættelse af festudvalg
Frivillige: Kathrine, Ellen-Birgitte og Daniel.

Festkassen er administreret af kassereren.

Oprydning: Per og ...?

11. Eventuelt
11.1. Rottebekæmpelse
3 tiltag som bestyrelsen kan vælge:
1) Selvhjælp
2) Kollektiv, ca. 10.000 kr. om året
3) Fortsætter med at hver haveejer kontakter kommunen.

Erik: Går ind for muligheden med 10.000. Fordi folk ikke får meldt det til kommunen. Kim: Hælder til gratisudgaven, men vi giver link til hvor man skal søge.
Lene: Hælder også til gratisudgaven, og påpeger den sænkede afgift.
Tage: Gratis ordning først, alternativt koster fælder 2500 kr. stykket (elektroniske fælder)

Bent: Fanget 8 rotter! Fået kasser ind som alle er tømt. Må man ikke fodre fugle?
Anita: Alle kasser vi har, har vi fået gratis. Ligegyldigt hvilken løsning, har vi stadig meldepligt vedr. rotter.

Må man fodre fugle?

Ellen-Birgitte: Dem der ikke har overskud til at rydde op har heller ikke overskud til at melde?

Jan: Fangede 6 rotter med alm. fælde.

Erik: Bor ved skraldespanden og påpeger at personer skal have mere pli og få alt skrald op i skraldespanden.

Henrik melder sig til rottebekæmpelses udvalg sammen med John. Forslag henkastes, med 18 stemmer for og 30 imod.

11.2. Andre bemærkninger

Kim: Foreslår at vi indskriver os ved ankomst til generalforsamling. Kim: Foreslår vedtægtsændring for stemme systemet.

Referatet er godkendt af:

_____________________________________ Dirigent, Ditlev Nissen

_____________________________________ Referent, Daniel N. Urup-