Vedtægter for Haveforeningen Vennelyst Køge.

Ændret den 17.6.2017

Formål og virke

Foreningens hjemsted er Køge Kommune.

Foreningen har til formål at tilse det lejede areal i overensstemmelse med bestemmelserne for lejemålets indgåelse.

Udlejning af haver

Bestyrelsen formidler udlejning og opsigelse af lejemål efter gældende vedtægter og aftaler. Kolonihaverne må kun udlejes til myndige personer med bopæl i Danmark. Bestyrelsen underretter straks efter overtagelse ejer om nye lejeres navn og adresse. Leje og fremlån er forbudt. Løsøre der findes på haveloddet er foreningen uvedkomment. 

Medlemmer

Alle lejere i kolonien skal være medlem af foreningen og betaler ved oprettelse af lejemål et adm. gebyr til foreningen. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer forpligter sig til ved indmeldelsen at overholde de vedtægter og bestemmelser, der er gældende for foreningen. 

Salg og overtagelse af haver

Salg af et hus i en have kan kun ske gennem bestyrelsen. Salg kan kun ske til personer, der opfylder betingelserne ovenover og som bestyrelsen kan godkende. Ved overdragelse af en have fra forældre til børn eller omvendt, skal den nye ejer betale gebyr til foreningen. Afgår et medlem ved døden, har ægtefælle eller samlever fortrinsret til at overtage lejemålet.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.

Dagsordenen skal indeholde følgende

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af tre stemmetællere
  4. Beretning ved formanden
  5. Regnskab ved kassereren
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen, suppleanter
  8. Valg til revision
  9. Fastsættelse af indmeldelses gebyr

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. Maj. Meddelelse om generalforsamlingen med angivelse af dagsorden samt forslag fra bestyrelsen og medlemmer, skal gives medlemmerne mindst 3 uger forud ved udsendelse til de enkelte medlemmer samt opslag i kolonien.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte medlemmers antal. Sagerne afgøres ved håndsoprækning, ved stemmelighed er forslaget bortfaldet. Hvis blot et medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette foretages.

Ved vedtægtsændringer og tilføjelse til vedtægterne kræves dog, at 2/3 af fremmødte stemmer for, og at disse udgør mindst 1/3 af foreningens medlemmer.

Der må kun afgives 2 stemmer pr. have og kun ved personligt fremmøde. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet og skal afholdes, når mindst 1/5 af koloniens medlemmer fremsætter skriftligt krav derom med motivering og forslag til dagsordenen.

Meddelelse om ekstraordinær generalforsamling gives medlemmerne ved bekendtgørelse, som ved ordinær generalforsamling. 

Bestyrelse og udvalg.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af formand, kasserer samt 3 andre medlemmer. Al kontakt med udlejer varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at handle på det enkelte medlems vegne i forhold til udlejer. Det enkelte medlem er dog selv forpligtet til at indbetale leje til udlejer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Formand og kasserer afgår skiftevis hvert andet år. 

I lige år vælges formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant. 

I ulige år vælges kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant.

Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke være revisor. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær. 

Bestyrelsen kan forvalte op til kr. 10.000 til hvad den finder nødvendigt. Beløb over dette skal først godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ret til at antage lønnet medhjælp, når det skønnes nødvendigt.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af forskellige opgaver. Udvalgene kan fremsætte forslag til bestyrelsens afgørelse.

Tavhedspligt.

Alle personlige oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokument materiale, som et bestyrelsesmedlem modtager er fortroligt. Bestyrelsesmedlemmerne har alle tavshedspligt herom, samt om hvad der i øvrigt passerer i bestyrelsen. Hvert bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at det materiale, der modtages, ikke kommer udenforstående i hænde.

Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal denne til bestyrelsens formand tilbagelevere alt fortroligt materiale, vedkommende måtte være i besiddelse af. Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden påhviler tilbageleveringspligten boet.

Tegningsret. 

I økonomiske forhold tegnes foreningen udadtil af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udaftil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt. Der holdes bestyrelsesmøde, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Formanden indkalder til møde med mindst 1 uges varsel.

Regnskab.

Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december. Kassereren fører foreningen regnskaber og dertil hørende bøger, herunder en fortegnelse over medlemmer. Det årlige regnskab skal afsluttes den 1. januar, og revisionen afsluttes senest 1. juni.  

Havelejen.

Den årlige haveleje betales til ejeren på den af ejer opgivne giro-/bankkonto senest den 1. juni.

Det årlige kontingent til foreningen betales senest d. 5. juni.

Hvis haveleje og kontingent ikke bliver betalt til tiden, behandles restancen på førstkommende bestyrelsesmøde med henblik på opsigelse.

Solidaritet.

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser. 

Opsigelse.

Bestyrelsen har til enhver tid ret til at opsige et lejemål med 30 dages varsel.

A: Hvis foreningens vedtægter eller de af bestyrelsen givne påbud groft tilsidesættes.

B: Hvis et medlem udviser en sådan adfærd, at det er til væsentlig gene for koloniens medlemmer.

C: Hvis en have henligger i en sådan stand, at den skæmmer omgivelserne, og der efter 2 påtaler intet sker.

Efter opsigelsesfristens udløb kan bestyrelsen tage hus og have i besiddelse for medlemmets regning og risiko, og til vurderingspris fastsat af et uvildigt vurderingsudvalg overdrage såvel hus og have til ny lejer.

Eksklusion.

Et medlem ekskluderes uden videre af foreningen:

Såfremt vedkommende bliver dømt for vold, tyveri, eller hærværk på andres haver.

Et medlem, der ekskluderes, har ret til inden 14 dage enten at medtage personlig ejendom i haven(bebyggelse m.m.) eller at overdrage til bestyrelsen for medlemmets regning og risiko, at sælge og overdrage haven til en af bestyrelsen godkendt ny lejer.

 

Fællesarbejde:

Såfremt man er forhindret i at deltage i fællesarbejdet indbetales et på generalforsamlingen fastsat beløb inden 30 dage efter arbejdsdagen. Alternativt er det muligt at bidrage med arbejde på fællesområderne en anden dag.

 

Bebyggelse.

Huse må ikke opføres som helårshuse, bebyggelsen må ikke gives en større højde end 2,70 m. målt fra terræn til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes bortset fra gavltrekanter Bygningens højde må ikke overstige 4,0 m.

 

Ordensregler.

1: Haverne og dertil hørende huse skal holdes i en god og sømmelig stand. Ingen have må være oplagsplads eller benyttes på en sådan måde, at røg, støj, eller lignende er til ulempe for de omkringboende. Campingvogne, uindregistrerede køretøjer, skurvogne og lignende må ikke henstilles i kolonien. Telte må ikke opstilles permanent.

2: Hækkene skal klippes mindst 1 gang årligt.

Hæk og hegn må ikke sættes nærmere vejen end ½ m. og højden må ikke være mere end 1,7 m. og højden på hjørnerne må ikke være over 0,9 m. Alle hjørner mod vej skal være afrundede mindst en meter.

3: Beplantninger, der med skygge forårsager skade eller gene i naboens have, kan bestyrelsen forlange fjernet. Træer og buske skal plantes så langtfra hækken, at de ikke generer naboerne.

4: Det er forbudt uden bestyrelsens tilladelse at flytte indgangen til haven fra det sted, hvor den engang er anbragt. Hvis der ved havens indgang er anbragt en låge, skal denne ind i haven. Haven skal være forsynet med nummer, som let kan ses fra indgangen. 

5: Brug af motordrevne redskaber er i perioden 1. maj – 31. august kun tilladt på hverdage mellem kl. 8.00 og 18.00, samt søn- og helligdage i perioden 1. maj – 30. september mellem kl. 8.00 og 12.00.

6: Al jagt og brug af skydevåben er forbudt.

7: Ingen må være fastboende i haven om vinteren.

8: Hver bopælsændring skal omgående meddeles kasserer.

9: Hunde skal føres i snor. Hunde må ikke være til gene, hverken i form af efterladenskaber på fællesarealerne, færden i private haver uden tilladelse eller aggressiv adfærd. 

10: Katte må kun forefindes i kolonien i have sæsonen. Løsgående katte efter havesæsonen vil blive indfanget og aflivet.

11: Grus, sten og andre materialer, som henlægges på vej og parkeringspladser skal fjernes inden for 2 døgn. Trafik skal kunne foregå uhindret. Gødning skal være tildækket og ved udgravning være nedgravet samme dag.

12:  10 km/t. fartgrænse i koloniens skal overholdes.

13: Kørsel med lastbiler skal begrænses mest muligt og der skal tages højde for bilens størrelse,

således at det sikres at den ikke forårsager skade på vej, hæk og hegn.

Bestyrelsen kan evt. være behjælpelig med alternative løsninger.

14. Lejerne afgør selv, om de vil anlægge pryd – eller køkkenhave, men parcellerne må ikke benyttes til erhverv af nogen art.

15. Der må kun afbrændes i overensstemmelse med de af Køge Kommune fastsatte regler.

16: Al unødig støj må af hensyn til naboerne dæmpes mest muligt.

17: Brændeovne må ikke forefindes.

18: Der må ikke arbejdes i haverne mellem kl. 22.00. og kl. 8.00

  1. Foreningens ophør: 

Foreningen kan ikke hæves medmindre 3/4 af samtlige medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af ophævelse beslutter generalforsamling hvem eller hvad foreningens formue skal gå til.