25. juni 2017 - Nyt om bekæmpelse af rotter

I forbindelse med generalforsamlingen drøftede vi om vi vil bruge kr. 10.000,- pr år i tre år på et privat firmas indsats mod rotter i foreningen.

Vi besluttede ikke at gå videre med tilbudet og det betyder at HVER HAVELEJER SELV SKAL ANMELDE ROTTER TIL KOMMUNEN!

Det er vigtigt at vi anmelder HVER gang vi har rotter. Kommunen har pligt til at reagere på en anmeldelse.

Anmeld rotter ved at følge dette link. Udfyld skemaet og klik nederst på siden, hvor der står "Indsend anmeldelse"

Udfyld skemaet her!

Rotter og bekæmpelse

Som bekendt er der konstateret rotter i haveforeningen og vi skal derfor indskærpe at alle er forpligtede til at sikre og renholde sin ejendom for, i videst muligt omfang, sikre at rotterne ikke kan finde skjulesteder og føde. 

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for at dette straks meldes til kommunen, men som der bl.a. står i Miljøministeriets ”Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter”:
Når det gælder en effektiv bekæmpelse bør den foretages af hele bestande og ikke blot som en udryddelse af enkeltindivider. Derudover vil det ofte være nødvendigt at foretage bekæmpelsen i større, sammenhængende geografiske områder.

Af denne grund har vi valgt at kontakte et privat firma som påtager sig at gennemgå hele området og sikre den korrekte bekæmpelse.

Bekæmpelse

Der er d. 1 februar 2017 startet rottesikring op i hele vores forening. Det er en proces der tager tid og justeres undervejs, afhængig af rotteaktivitet.

Det er derfor meget vigtigt at de rottekasser der er sat op forskellige steder på vores veje og i nogle haver, IKKE bliver flyttet, da der holdes opsyn med dem. 

Rottesikringen sker kun ved hjælp af rottekasser hvor der er rottegift i.  Så der er altså ikke noget med at der bliver spredt løst rottegift ud i vores haver eller fællesarealer.  

Det er KUN i kasserne der er gift, og det er kontrolleret og den måde man bekæmper rotter på i dag. 

Forebyggelse

Årsagerne til rotteplage er altid en kombination af skjulesteder og føde - ofte i form af spiseligt affald. 

Skjulesteder
Kasserede materialer såsom tagplader, plast m.v., bunker af sten eller skrammel, grene eller andet affald skal fjernes, idet disse materialer giver rotterne mulighed for at finde skjulesteder.

Da det jo nok ikke helt kan undgås at man har materialer af forskellige slags liggende, særligt hvis man er i en byggefase, er det vigtigt at man husker at:

Brædder, stolper, tagplader el.lign. materialer skal klodses op over jorden og ligge frit fra mur, vægge eller hegn, da rotter er dyr der bevæger lange mure, bygninger mm. 

Føde

Der er kun rotter der hvor der er noget de kan leve af, altså madrester mm. 

At fodre fugle, katte mm. ved at ligge mad og brød ud, er kun med til at øge og fastholde rottebestanden i vores forening!!!  

Ligeledes er der i haver set nedgravede "skraldespande" som også holder rotterne med føde.

Her er der huller ved siden af de nedgravede "skraldespande" hvor rotterne har gravet sig ned til indholdet under jorden.  Der er mider i og omkring stedet, og synlige tegn på rotteaktivitet på grunden, og de omkringliggende grunde. 

Vi pointerer igen at man ikke må grave sit køkkenaffald med på grunden. Brug containeren. Vi slipper aldrig af med rotterne hvis folk fortsat graver deres affald ned i stedet for at bortskaffe det på korrekt vis.

Har man kompostbunke eller beholder, er det meget vigtigt at denne kun benyttes til haveaffald, (ikke kogte) grøntsagsrester m.m. Middags- og pålægsrester, brød, kornrester og andet spiseligt affald må ikke anvendes til kompostering, men skal bortskaffes gennem dagrenovationen. 

Vi må alle tænke over hvilke tiltag vi hver især kan gøre, så rotterne ikke kan finde/ lugte sig til føde, ellers kommer vi aldrig rotteplagen til livs, og vi må på det kraftigste opfodre til at ovenstående restriktioner overholdes.

Miljøministeriets vejledning, som indeholder masser af gode råd til effektiv bekæmpelse, kan findes på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning’s hjemmeside:
http://svana.dk/publikationer/2015/feb/vejledning-om-forebyggelse-og-bekaempelse-af-rotter/

Bygningssikring

Vi opfordrer alle til at undersøge hvordan man rottesikrer sit hus - især ved nybyggeri. Også her kan ovenstående hjemmeside, være en god hjælp.

Da rotter kan gnave igennem alt hvad der er blødere end jern, kan det være svært at sikre et træhus, men helt umuligt er det ikke. Her følger et par gode råd:

Byg højt:
Rotter kan ikke lide træk, og derfor er et hævet hus med luft under, ikke lige så attraktivt for rotterne, som et der står tæt på grunden med åbent isoleringsmateriale mod jorden.

Sikring af adgang under hus:
Galvaniseret jerntråd med en tykkelse på ca. 1 mm og med en maskestørrelse på højst 20 mm., skifer-, eternitplade el.lign. nedgravet til 60 cm under og op til 30 cm over jorden.

Tætning af bygning:
Taget skal være helt og tæt.
Døre skal slutte tæt i karm og dørtrin.
Huller og revner i gulve, vægge og lofter skal repareres 

Disse foranstaltning kan gøre det besværligt for rotter at komme ind, men kan nok ikke forhindre det. Det vigtigste er, ikke at gøre det interessant for rotterne at komme ind, altså at sørge for at der ikke er noget de kan æde.

Hvis du ser rotter

Hvis du ser rotter, levende som døde, på din grund eller på vores fællesarealer, skal du kontakte Køge kommune ved at følge dette link. Udfyld skemaet og klik nederst på siden, hvor der står "Indsend anmeldelse"

Udfyld skemaet her!