Referat H/F Vennelyst Generalforsamling, Søndag d. 17. juni 2018

Generalforsamlingen startede planmæssigt klokken 11:07, med over 1/3 af foreningens medlemmer tilstede, 32 lejere, og sluttede 14:37.

1.1. Valg af referent
Daniel Urup, enstemmigt uden modkandidater

1.2. Valg af dirigent
Lene Karin Hansen , enstemmigt uden modkandidater.

2. Valg af tre stemmetællere
Tre frivillige blev valgt: Kim , Adam & Henrik

3. Beretning ved formanden

I det sidste r er 9 huse solgt, og stadig 2 huse er til salg og mange af de nye er mødt frem til generalforsamlingen. Der gøres opmærksom p, at facebook­gruppen har mange informationer, men det er en lukket gruppe, sder skal ansøges om adgang. Yderligere informeres det, at der er et fryselaug og at der til vinterhalvret, skal købes en nøgle til bommen. Husk, bommen er der for at undgubudne gæster, det understreges igen, at man skal huske at montere bommen uden for sæsonen og at fartgrænsen er 10 km i timen phaveforeningens veje, samt minde jeres gæster om denne fartgrænse. Nyt stemmesystem indført, med nummererede sedler. Systemet er indført for at undgproblemer med for mange hænder. Har havelejere forsikret deres kolonihavehus? Man kan forsikre mod indbrud mm. Desuden er vi blevet en varig kolonihaveforening. ndre, ejeren af grunden, har udmatrikulleret den grund vores forening er placeret p, men det er et problem i forbindelse med areal fordelingen, da han str til at eje vores indkørselsvej. Grundejeren er dog forpligtet til at yde os passage til haveforeningne.

Takke­gaver bliver uddelt. Heriblandt til Hans som desværre ikke er til stede grundet alvorlig sygdom. Derudover siger vi farvel til Søren Larsen, vores nu tidligere kassr. Begge vil blive savnet.
Stor tak til flere personer i kolonihaven, deriblandt Poul Nielsen og Erik Jørgensen (Maleren). Per har overtaget tjansen med salg af gas, øl, sodavand, is mm. p
fællespladsen, derved bibeholdes den oprindelige service, men tjansen er nu delt imellem 3 mand, Poul, Kim og Per. Derudover en stor tak til mange af de andre, der hjælper til, uden dem kunne foreningen ikke fungere.

Rotter er en udfordring, husk at hvis I ser en rotte skal kommunen kontaktes, det er en gratis ydelse kommunen er forpligtiget til at give. Det anbefales fra bestyrelsen, at man ikke har madaffald i bne skraldespandene mm. Hvis nogen vælger at renovere, sanbefales det af bestyrrelsen, at lave rottesikring. Der findes to kastererede katte, som er fastboende i haveforeningen i forsøget pat holde rotter og mus nede. Det er vildkatte, sde fodres ikke, heller ikke om vinteren, de burde være selvforsynende med rotter og mus.

Indimellem hører vi, at bestyrelsen ikke laver noget, men formanden understreger, at de laver noget og at mange af emnerne er under tavshedspligt.

Vi er en forening af mange forskellige mennesker med mange forskellige behov, meninger og grunde til at være i foreningen. Det er vigtigt, at vi accepterer hinanden, med de mange forskelligheder og holdninger til, hvordan en have skal se ud og hvor højt man synes naboens hæk skal være mm. Vi har et fantastisk sted, en oase, som vi skal være glade for.

4. Regnskab ved kassren

Regnskab og budget er udsendt i forbindelse med indkaldelsen. Forøgede udgifter bl.a. pgrund af indkøb af græsslmaskine. Noter til regnskab, penge flyttet over pen anden konto. Der foregr ting pkontoen som ikke bør figurere i et normalt regnskab. Der er ca. 200.000 pkontoen, som er forholdsvis fast over rene. Der har været rod i betaling af kontingent, bde med indbetaling som er sket for sent, men ogsfordi folk glemmer at skrive havenummer p. Det blev besluttet sidste r, at nedsætte kontingentet, hvilket selvfølgelig har belastet budgettet yderligere. Derudover har Poul Nielsen renoveret vejene, hvilket ogshar været en udgift. Søren siger tak for rene og ønsker foreningen held og lykke.

Regnskabet er godkendt uden yderligere kommentarer.

5. Indkomne forslag
5.1. Fra bestyrelsen, forslag til vedtægtsændringer:

§2 Udlejning af haver

”Kolonihaverne mkun udlejes til myndige personer med bopæl i Danmark.”
Ændres til ”Kolonihaverne mkun udlejes til myndige personer med dansk statsborgerskab og
bopæl i Danmark.”
Uddybning: Det handler om kriminelle, der bor i Danmark uden statsborgerskab. Dog str det i vores vedtægter, at et medlem kan blive ekskluderet, hvis der udøves vold, hærværk mm.

Debat:

Længere debat vedr. dette emne, primært imod. Der bliver set tvivl om der er lovhjemmel for en sdan ændring. Dertil udtrykker flere, at de mener, at ændringen er dybt usympatisk og at man ville være kede af en sdan ændring. Blandt de fremmødte er der ogsforvirring om hvorvidt enkelte personer kan rammes, bde som anden statsborger, men ogshvis man flytter udenlands i en længere periode hvert r.

Forslaget forkastet! Ingen stemmer for.

§5 Generalforsamling

”Forslag, der ønskes behandlet pgeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15.
maj”
ændres til ”Forslag, der ønskes behandlet pgeneralforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. maj”

Forslaget vedtaget! Ingen imod.

§16 Ordensregler

Nyt pkt. 1b:

”Alle er forpligtede til at sikre og renholde sin ejendom for, i videst muligt omfang, at sikre at rotterne ikke kan finde skjulesteder og føde. Nedgravning af madaffald er sledes
ikke tilladt.”

Debat:

En deltager ytrede, at de huse der har stet tomme i 3­4 r ogskan være rottereder. En anden kommer med et eksempel p, at hvis et hus er uden rottesikring i eks. 3 r, kan bestyrrelsen sgribe ind? Der kom ikke et officielt svar psidstnævnte.

Forslaget vedtaget! Ingen imod.

Pkt. 3.

”naboens have” ændres til ”omkringliggende haver.”
Debat:
Gælder det for eksempel hvis et træ skygger 2 have væk? (svar ja) Der blev ogsspurgt om det ikke er bestyrelsen, der skal godkende og bestemme, hvilke træer der skal fjernes? Eks. ved salg kan man overtage en betydelig omkostning uden at vide det. Et medlem har oplevet af flere naboer har bedt en ny havelejer om at fjerne træer kort efter indflytning. En deltager spurgte om vi følger hegnsloven? Til sidst blev der spurgt, hvis man undlader at fælde et træ, hvad er de mulige konsekvenser? De sidste spørgsml medførte spredt debat, men ingen officiel holdning blev ytret.

Forslaget vedtaget! Ingen imod.

Pkt. 10.

”Løsgende katte efter havesæsonen vil blive indfanget og aflivet.” ændres til ”Efter sæsonen vil løsgende katte blive indfanget, hvis det vurderes, at de udgør et problem.”

Forslaget vedtaget! Ingen imod. Pkt. 19, Ny regel:

”Den opsatte bom skal, uden for sæsonen, aflses efter hver passage.”

Debat:

En større debat om hvilken straf der ville være for at bryde reglen. Flere ytrede, at den manglende aflsning ikke var problemet, men at bommen var fjernet i en længere periode. Flere har konstateret, at bommen er for tung, og Per har tilbudt at undesøge priser pandre muligheder. Anden mulighed kunne bestaf en drejebom. Flere synes at bommen hjælper, i et specifikt tilfælde havde der været 2 indbrud før bommen blev monteret og ingen efter. Nogle havelejere mente, at det diskuterede budskab blev tvetydigt da nogen mente, at det var okay, at bommen ikke blev isat ved mindre ærinder. Det blev efterfølgende understreget af Erik Johannsen, medlem af bestyrrelsen, at forslaget handler om, at bommen altid sættes p.

Forslaget vedtaget! 2 imod, mange for, men intet tal.

Indkøb af hjertestarter:

Psidste rs GF, blev det foreslet, at vi skulle have en hjertestarter.
Dengang blev vi enige om at udsætte beslutningen indtil bestyrelsen havde undersøgt sagen nærmere. Det er nu sket og vi er dermed klar til afstemning.

Søren fremlægger rsag:

Tryghed kontra falsk tryghed. Hjertestarter kan være falsk tryghed? Det handler om, hvornr den bliver brugt. Tid er meget vigtigt. Hvis man er flere personer, stands ulykken, tilkald hjælp, hjerte lunge redning, evt. hjertestarter. Man løber ikke efter en hjertestarter til at starte med. Den kan ikke hænge ude mm, pris 16.000. Da vi har lukket om vinteren behøver vi ikke varmeskab. Serviceaftale 3000 kr rligt. Derudover er der ekstraomkostning pelektroder mm. 6000 kr. Søge trygfonden, kan ikke yde bidrag da den ikke er

tilgængelig 24/7, 365 dage rligt. Hjertestarter pFrigsvej, 1.5 km væk.

Debat:

Der blev set tvivl om relevansen, nr den kun kan benyttes i sommerhalvret. Dertil blev der knyttet kommentar fra en deltager, at hvis han faldt om i haven, ville ingen alligevel finde ham i tide. Forslag om at drive enheden psolceller og derved drive den ret rundt blev ytret, men ikke opfyldt.
Der findes applikationer til telefonen, der giver nærmeste position p
en hjertestarter. Der findes ydermere en app, ”112 app”, hvor ambulancer kan finde ens position, den kræver dog, at man benytter applikationen til at ringe fra. Hvis der ringes 112, kan man blive guidet igennem hjertemassage proceduren. Desuden blev førstehjælps kursus i foreningen foreslet, hvilket flere deltagere tilsluttede sig. Sidst men ikke mindst, havde en havelejer stet i situationen og tilkaldt en ambulance, hvor det havde taget mere end 15 minutter for den at nfrem.

Forslaget forkastet! 13 for ca. 30 imod. 5.2. Indkommende forslag:

5.2.1 Af Charlotte Englund, Kajsvej 1:
Opsætning af container til haveaffald to gange
rligt.
Det fungerer i mange andre haveforeninger, og jeg oplever et stort behov for fjernelse af haveaffald ­ ikke mindst pga. rotterne.

Uddybende:

Oplever en gang om ret er der meget haveaffald, det er en god mulighed at fcontainer sman kan transportere haveaffald væk nr det er meget. Mske omkring skt. Hans. Pris eksempel fra dem der har storskrald, ca pris. 3.080 + moms, alts3.850 kr for en container.

Debat:

Containeren skal stog spærre i flere dage, hvilket er til gene for nogen? Søren, afgende kasser, er en af de to berørte havelejere, og fortæller at han ikke har været generet af containerne. Flere synes, at det er en god ide, da de ikke har andre muligheder for at komme af med affaldet, da de har smbiler uden træk mm. Det bliver ppeget, at en velfungerende privatordningen allerede eksisterer, hvor Poul Nielsen samler haveaffald ind pfolks adresse for en given pris, hvorved kun dem, der har behovet betaler og ikke alle i foreningen. Flere efterspurgte priser, men dette privatanliggende maftales med Poul. Poul ppeger, at hvis containeren ikke er under opsyn, vil der ikke kun blive tilført haveaffald men storskrald, hvilken har en anden pris. Det informeres, at prisen per ton, vil stige fra 500 kr til 800 kr. En dato efter skt. Hans blev foreslet som test for containerforeslaget. Sidst men ikke mindst, blev der ytret bekymring om størrelsen af de genstande som bliver smidt ud, dog uden nogen officiel opfølgning pforeslaget.

Forslaget vedtaget! Ingen data tilgængelig, men stort flertal for.

5.2.2 Af Adam Sigbrand, Elisabethvej 4:
A: Vil gerne stemme om at f
lov til at bygge brændeovn i eget havehus.

Note af referant:

Grundet en meget livlig debat, med et væld af holdninger for og imod brændeovn, kan visse pointer mangle, konteksten er vendt med formanden Anita, for at sikre begge sidders hovedpointer er bibeholdt.

Primære holdninger for:

Det er kun haveforeningens vedtægter der begrænser opstilling af brændeovne og ikke lovgiviningen. Det understreges, at lovgivningen er restriktiv og ingen bare kan sætte dem op uden skorstensfejerens godkendelse. Dertil, at det kun er seriøse folk der opstiller disse, da det er en bekostelig indvestering. Der blev der som sidste r pointeret, at gasflasker ofte bliver trukket tilbage grundet eksplotionsfare. Derudover var der bred forvirring om, hvilke love der er gældende, men det forsikres af fortalerne, at loven er undersøgt til bunds og det derfor kun er haveforeningens vedtægter der str i vejen.

Primære holdninger imod:

Flere er bange for evt. brandfare, specielt i forbindelse med de mindre grunde. Desuden er flere nervøse for eventuelle røggener og partikkel udledning. Der blev foreslet, at naboerne kunne indrages i den enkelte beslutning for at imødekomme eventuelle nabokonflikter, dog uden yderlige opfølgning fra ’for’ siden. Et udvalg blev foreslet, hvor bde lovgivning, gener samt andre bekymringer kunne behandles, men blev afvist af foreslagsstiller. Vedr. gasflasker, blev det ppeget, at brændeovne ogser farlige, brændfare, partikeludledning mm, hvorfor der blev henvist til sidste rs referat, hvor samme foreslag blev nedstemt af bl.a. samme grunde.

Anden holdning:

En for brændeovn ppeger, at selvom hun er for, kan det skabe splid i haveforeningne hvis det bliver vedtaget.

Forslaget forkastet! 26 for og 32 imod.

B: Fælles toilet/bad som bliver bygget ppladsen.

Kunne laves med møntindkast sforeningen kunne tjene penge pdet. Eller man kunne købe en skurvogn/badvogn.

Adam bnede med at præsentere forslaget

Livlig debat:

Debatten inkluderede problematikker med vand, afløb mm. Flere er bekymret for pris og hvilken løsninger der var mulige. Forslaget blev derfor ændret til ”Haveforeningne ønsker bad, men forskellige løsninger skal undersøges igennem et udvalg.

Forslaget vedtaget! 49 for og 8 imod.

Det nedsatte udvalg udgøres af: Erik, Pia, Anita, Adam, Alex.

C: En sikker løsning ved udkørsel af Vennelyst til Egøjevej sman har mulighed for at se kørende biler, "Eventuelt et spejl".

Debat:

Daniel Urup informerer; ”At der allerede har været nedsat et udvalg, hvor det blev konkluderet, at kommunnen ikke vil tillade et spejl pkommunens grund”. Erik Johannsen og Poul Nielsen byder ind med, at en løsning med spejl pegen grund er ved at bliver udført, hvorved problemet bliver løst. Desuden

informeres det, at jordejeren ndre nægter at gøre noget ved hans hæk (højre side) og at den venstre hæk vil blive helt fjernet grundet opførslen af en ny bygning af vores nabo.

Ingen afstemning, yderligere information om nuværende løsning kan findes ved at spørge Poul eller Erik.

D: Tilslutning af vand/kloak i egen have. Eventuelt en vandhane i egen have som de har stende ppladsen. Man mselvfølglig selv vælge om man vil betale for at blive tilsluttet.

Beslutning af foreslagsstiller: Vi ser hvad den anden arbejdsgruppe finder vedr bad pfællespladsen, før der tages nogen beslutning.

Kim Eriksen, Elisabethvej 16 og Pia Bartels, Elisabethvej 14:
1. Ændring af vedtægterne mht. græssl
ning ­ stidsrummet søndag ændres til kl. 10­14, sgræsset kan nat tørre :­)

Debat:

Flere ytre, at de ser meget frem til søndag eftermiddag, hvor der endelig er stille og man kan slappe af. Derimod argumenterer andre for, at at klokken 8 er tidligt og mange gerne vil sove længe og at græsset til tider ikke er blevet tørt til klokken 12. Det ppeges, at alle foreninger rundt om os mslgræs efter 12, hvorfor det ikke giver mening, at vi ikke m.

Forslaget forkastet! 21 for og 29 imod.

2. Oprettelse af fællesbad ved fælleshuset, evt. som investering af foreningens formue, hvilket vil være en værdiforøgelse for alle. Løbende vedligeholdelse, rengøring og forbrugsafgifter skal betales ved brugerbetaling.

Ej, debateret. Forslaget behandles af førnævnte udvalg.

Lars Jensen, Krogen 1:
Foreslag om nedsættelse af kontingent til 300 kr. om
ret.

Kun en taler:

En ppeger at man hellere skal begynde at investere i pladsen og at 200 kr for den enkelte er smpenge, men et stort beløb for haveforeningen.

Forslaget forkastet! Ingen for.

Elisabeth Nielsen, Annasvej 9:
At vi f
r lavet en legeplads ppladsen, eftersom der er kommet mange nye unge familier med smbørn. Foreslr, at vi pGF vedtager et beløb, nedsætter en gruppe og fr lavet legepladsen i r.

Debat:

Mange mener, det er en god ide, da vores nuværende legeplads er i en slem stand. Flere personer med erfaring indenfor feltet, deriblandt Per Jørgensen understreger, at en legeplads vil koste ca. 75.000 og skal

være bde forsikret og godkendt. Et medlem spørger til naturlegeplads, hvor svaret lyder, at denne ogsskal godkendes.

Det nedsatte udvalg udgøres af:
Anita (Elisabeth vej 15), Elisabeth, Maria og John. Ikke afsteming.

6. Valg til bestyrelsen, suppleanter
6.1. Formand:
Anita genopstiller og Poul udfordrer!
Anita valgt til formand med 53 mod Pouls 22.

6.2. Valg til kasser
Pia Bartels enstemigt valgt

6.3. Bestyrelse
Per genopstiller og genvalgt ved h
ndsoprækning.
Sidste plads str til valg mellem Catharine og Poul. Catharine valgt med 33 stemmer, mod Pouls 25 stemmer

6.4. Suppleanter

To suppleant poster er ledige; John, Poul og Daniel stiller op.

Daniel bliver første suppleant med 60 stemmer, Poul anden suppleant med 46 stemmer og John fik 40 stemmer.

7. Valg til revisor
Anne­Marie genvalgt som revisor. Jannie til revisor suppleant.

8. Fastsættelse af indmeldelses gebyr Ingen ændringsforslag til gebyr.

9. Fastsættelse af festudvalg
John, Anne­Marie, Catharine, Jannie , Per

10. Eventuelt

Anita, Elisabethvej 13: Hundelorter i hendes have, det skal der være fokus p.
Cat: Kan Erik (maler) evt. lave et skilt?
Flemming: Ved overtagelse, skal der betales kontigent mm. igen?
Anita, formand: Overvejer du at sælge, slæg opslaget i egen gruppe sfamilie kan fden?

ReferatVennelyst2018_v2